نحوه ارزشیابی مدارک بلاروس

 

 

 

 

نظام‌ آموزشی‌ و چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارك‌ تحصیلی‌ دانشگاه های‌ کشور بلاروس

تحصیلات‌ پیش از دانشگاه‌

تحصیلات دانشگاهی

دوره های تحصیلی

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی
فهرست دانشگاهها ی کشور بلاروس

معرفی‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالی‌ نا معتبر در كشور بلاروس

جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های  کشور بلاروس

‌‌تحصیلات‌پیش‌از دانشگاه‌ی در بلاروس

‌ ‌ دوره آموزش ابتدایی در كشور بلاروس 9 سال به طول می انجامد. دانش آموزان سپس می توانند در دبیرستان های متوسطه به مدت 2 سال تحصیلات خود را ادامه دهند و دیپلم دبیرستان دریافت نمایند و یا در مدارس حرفه ای یا مؤسسات آموزشی غیر دانشگاهی به مدت 3 سال ادامه تحصیل داده، دیپلم دریافت نمایند. دانش آموختگان دبیرستان های متوسطه مجاز به ادامه تحصیل در مؤسسات آموزش عالی می باشند.

تحصیلات‌ دانشگاهی‌ در بلاروس

آموزش عالی در كشور بلاروس توسط مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی ارائه می شود. مراکز آموزش عالی دولتی برای متقاضیانی که در آزمون ورودی پذیرفته شوند، رایگان است. تمامی مراکز آموزش عالی غیر دولتی، شهریه دریافت می نمایند. آموزش عالی در كشور بلاروس تحت نظارت وزارت آموزش و علوم می باشد. در كشور بلاروس سه سطح آموزش عالی وجود دارد: 1) دوره كارشناسی؛ 2) دوره كارشناسی ارشد و دیپلم تخصصی؛  3) دوره نامزد علوم (سطح اول و برابر با دوره Ph.D.) و دوره دكترای علوم (سطح دوم، بالاترین درجه علمی كشور)

دوره‌های‌ تحصیلی‌ در بلاروس

1.       Bakalavr (Bachelor): شامل حداقل 4 سال تحصیل در مؤسسات آموزش عالی.

2.    Magistr (Master), Specialist Diploma: مدرك Magistr شامل 1 الی 2 سال تحصیل پس از دوره Bakalavr و دفاع از پایان نامه و گذراندن امتحانات نهایی می باشد. مدرك Specialist Diploma به دو طریق ارائه می شود: حداقل یك سال تحصیل پس از دوره Bakalavr و یا 5 الی 6 سال تحصیل پیوسته پس از دیپلم دبیرستان. مدرك Specialist Diploma نشاندهنده یك تخصص حرفه ای است و دارندگان این مدرك مجاز به فعالیت در مشاغل تخصصی و ادامه تحصیل در دوره دكتری می باشند. این مدرك پس از اتمام تحصیلات، دفاع از پایان نامه، و گذراندن امتحانات نهایی به دانش آموختگان ارائه می شود.

3.       Kandidat Nauk و Doctor Nauk:

3-1 Kandidat Nauk (Ph.D.): شامل حداقل 3 سال تحصیل با داشتن مدرك Specialist Diploma یا Magistr (Master). دانشجویان در این دوره با روش های مختلف تحقیق و آموزش آشنا می شوند و در برخی دروس رشته مربوط امتحان می دهند. پس از تهیه رساله دكتری و دفاع از آن، مدرك Kandidat Nauk به دانش آموختگان ارائه می شود.

3-2. Doctor Nauk: این دوره طول مشخصی نداشته و پس از دوره Kandidat Nauk می باشد و با دفاع از رساله به اتمام می رسد. این دوره در بسیاری از كشورهای دیگر معادلی ندارد.

نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارك‌ تحصیلی‌ در بلاروس

نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارك‌ تحصیلی صادره از دانشگاه های گروه یک‌

1.    ‌مدرك Bakalavr (Bachelor) با حداقل 4 سال تحصیل در دانشگاه های معتبر به شرط دارا بودن دیپلم 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی با معدل حداقل 14 در رشته همگن "كارشناسی" ارزشیابی می شود.

تبصره: مدارك تحصیلات نیمه حضوری و غیرحضوری در مقطع كارشناسی (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از نوامبر 2008 باشد) "غیرقابل ارزشیابی" خواهد بود.

2.    مدرك Magistr با حداقل 1 الی 2 سال تحصیل به شرط دارا بودن مدرك كارشناسی معتبر با معدل حداقل 13 در رشته همگن "كارشناسی ارشد" ارزشیابی می شود.

تبصره: مدارك تحصیلات نیمه حضوری و غیرحضوری در مقطع كارشناسی ارشد (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از نوامبر 2008 باشد) "غیرقابل ارزشیابی" خواهد بود.

3.    مدارك Specialist Diploma با حداقل 5 الی 6 سال تحصیل پیوسته به شرط دارا بودن دیپلم 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی و یا 1 الی 2 سال تحصیل به شرط دارا بودن مدرك كارشناسی معتبر، پس از بررسی علمی كه شامل آزمون كتبی است، در صورت موفقیت "كارشناسی ارشد" ارزشیابی می شود.

تبصره: مدارك تحصیلات نیمه حضوری و غیرحضوری در مقطع كارشناسی ارشد (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از نوامبر 2008 باشد) "غیرقابل ارزشیابی" خواهد بود.

4.    مدرك Kandidat Nauk با حداقل 3 سال تحصیل در دانشگاه های معتبر به شرط دارا بودن مدرك كارشناسی ارشد معتبر با معدل حداقل 15 در رشته همگن و ارائه دو مقاله علمی از رساله دكتری در نشریات علمی- پژوهشی معتبر "دكتری" ارزشیابی می شود.

تبصره 4-1: مدرك Doctor Nauk با توجه به ماهیت دوره و برگزاری آن پس از دوره Kandidat Nauk قابل ارزشیابی نیست.

تبصره 4-2: مدارك تحصیلات غیرحضوری در مقطع دكتری (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از نوامبر 2008 باشد) "غیرقابل ارزشیابی" خواهد بود.

نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارك‌ تحصیلی صادره از دانشگاه های گروه دو‌

‌1. مدارك‌Bakalavr  صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده، با حداقل‌ 4 سال‌ تحصیل‌ به‌ شرط‌ دارا بودن‌ دیپلم‌ 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی، پس‌ از بررسی‌ علمی‌ كه‌ شامل‌ آزمون‌ كتبی‌ است، و همچنین پس از احراز تسلط متقاضی به زبان تحصیل در كشور خارجی (شامل قابلیت‌های گفتاری و نوشتاری به زبان رسمی تحصیل و یا زبان رسمی كشور محل تحصیل)، در صورت‌ موفقیت‌ "كارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شوند.

تبصره: مدارك تحصیلات نیمه حضوری و غیر حضوری در مقطع كارشناسی چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد، "غیر قابل ارزشیابی" خواهد بود. همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است. در خصوص آن دسته از متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع كارشناسی كه به صورت غیر حضوری اقدام به اخذ گواهی شروع به تحصیل نموده و به استناد گذرنامه، پس از اول نوامبر 2008 در كشور محل تحصیل حضور یافته‌اند، تعداد واحدهای لازم جهت اخذ آزمون توسط كمیسیون تعیین می‌گردد.

2.مدارك‌Magister/Specialist Diploma   صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده‌ با توجه‌ به‌ دوره‌های‌ تحصیلی‌ قبل‌ از دانشگاه‌ و محتوای‌ دروس‌ دانشگاهی، با حداقل‌ پنج‌ سال‌ تحصیل‌ و به‌ شرط‌ دارا بودن‌ دیپلم‌ 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی، یا با دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با حداقل یک الی دو سال تحصیل، پس از بررسی علمی که شامل آزمون کتبی است، و همچنین پس از احراز تسلط متقاضی به زبان تحصیل در كشور خارجی (شامل قابلیت‌های گفتاری و نوشتاری به زبان تحصیل و زبان پایان نامه یا زبان رسمی كشور محل تحصیل)، در صورت موفقیت "كارشناسی ارشد" ارزشیابی‌ می‌شوند. در صورتی که مدارک مقاطع Bakalavr و Magister (یا Specialist Diploma) از دانشگاه های این حوزه جداگانه ارائه شود، اخذ آزمون از هر مقطع بطور مستقل الزامی است. در مورد مدارك كارشناسی ارشد پیوسته نیز اخذ آزمون از هر دو مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد الزامی است. همچنین چنانچه متقاضی با ارائه تقاضای كتبی، خواستار ارزشیابی مدرك Magister (یا Specialist Diploma) خود به ماخذ "کارشناسی" باشد، آزمون در سطح کارشناسی به عمل خواهد آمد. در چنین حالتی، متقاضی نمی تواند بعداً تقاضایی برای بررسی مدارك خود در سطح كارشناسی ارشد ارائه نماید.

تبصره: مدارك تحصیلات نیمه حضوری و غیر حضوری در مقطع كارشناسی ارشد چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد، "غیر قابل ارزشیابی" خواهد بود. همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است. در خصوص آن دسته از متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع كارشناسی ارشد كه به صورت غیر حضوری اقدام به اخذ گواهی شروع به تحصیل نموده و به استناد گذرنامه، پس از اول نوامبر 2008 در كشور محل تحصیل حضور یافته‌اند، تعداد واحدهای لازم جهت اخذ آزمون توسط كمیسیون تعیین می‌گردد.

‌3. مدارك (Ph.D.) Kandidat Nauk كه شروع تحصیل دورة‌ مربوط به آن ها بعد از اول نوامبر 2008 باشد مشروط به انتشار حداقل دو مقاله كامل (Full Paper) در نشریات معتبر علمی‌ـ ‌پژوهشی، منتشره در كشورهای غیراز كشورهای مستقل مشترك المنافع و آسیای میانه٭ كه حداقل یكی از آنها دارای نمایه (Index) بین المللی باشد، و همچنین پس از احراز تسلط متقاضی ارزشیابی مدارك تحصیلی خارجی به زبان تحصیل در كشور خارجی (شامل قابلیت‌های گفتاری و نوشتاری به زبان تحصیل و زبان رساله و یا زبان رسمی كشور محل تحصیل)، با رعایت سایر ضوابط و مقررات قابل بررسی و ارزشیابی است. ضمناً رساله دكتری باید توسط شخص متقاضی (نه از طریق مترجم) نگاشته و ارائه شده باشد.

تبصره  3-1: هر مقاله باید دارای شرایط ذیل باشد:

در زمان تشكیل پرونده ارزشیابی به چاپ رسیده باشد (مقالات ارائه شده در كنفرانس ها ـ هرچند كه نمایه بین المللی داشته باشند ـ احصاء نمی شود).دانش آموخته مؤلف اصلی آن باشد .موضوع آن هم راستا با رساله دكتری باشد.

مقالات توسط حداقل دو عضو هیات علمی متخصص در رشته مربوط بررسی و تألیف آنها توسط متقاضی احراز خواهد شد.

تبصره 3-2:  چنانچه تاریخ شروع به تحصیل قبل از اول نوامبر 2008 باشد، ارزشیابی مدارك تحصیلی صادره از دانشگاه های کشور یاد شده در مقطع دكتری منوط به ارائه حداقل یك مقاله كامل علمی (Full Paper) برگرفته از رساله دکتری در نشریات علمی- پژوهشی، منتشره در كشورهای غیر از كشورهای مستقل مشترك المنافع و آسیای میانه٭ و دارای نمایه (Index) بین المللی با رعایت شرایط مندرج در تبصره 3-1 می باشد.

٭ چاپ مقاله در نشریات علمی پژوهشی دارای نمایه (Index) بین المللی و ضریب تأثیر (Impact Factor) منتشره در كشورهای فدراسیون روسیه، جمهوری اوكراین، لهستان، رومانی، بلغارستان، جمهوری چك، اسلواكی، اسلوونی، لتونی و لیتوانی، مشروط به این كه متقاضی، دانش آموخته كشور منتشر كننده نشریه نباشد نیز بلامانع است.

تبصره 3-3: مدارك تحصیلات غیرحضوری در مقطع دكتری (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) "غیر قابل ارزشیابی" خواهد بود. همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است. در خصوص آن دسته از متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دكتری كه به صورت غیر حضوری اقدام به اخذ گواهی شروع به تحصیل نموده و به استناد گذرنامه، پس از اول نوامبر 2008 در كشور محل تحصیل حضور یافته‌اند، علاوه بر لزوم انتشار حداقل یك مقاله برگرفته از رساله دكتری در نشریات علمی- پژوهشی دارای نمایه بین المللی منتشره در كشورهای غیر از كشورهای مستقل مشترك المنافع و آسیای میانه (وفق ضوابط ارزشیابی مدارك تحصیلی مقطع دكتری با تاریخ شروع به تحصیل قبل از نوامبر 2008 – تبصره 3-2)، احراز توانمندی‌های علمی- پژوهشی و حرفه ای این دسته از متقاضیان از طریق اخذ آزمون جامع و یا برگزاری جلسه دفاعیه الزامی است.

‌تبصره3-4‌: دانشجویان‌ بورسیه‌ وزارت‌ علوم، تحقیقات‌ و فناوری‌ به‌ این‌ دلیل‌ كه‌ در گزینش‌های‌ علمی‌ مربوط‌ قبول‌ شده‌ و در طول‌ تحصیل‌ تحت‌ نظارت‌ علمی‌ اداره‌ كل‌ بورس‌ و اعزام‌ و نماینده‌ علمی‌ وزارت‌ متبوع‌ بوده‌اند ملزم‌ به‌ ارایه‌ مقاله‌ موضوع‌ بند 3 نیستند.

منظور از نظارت‌ علمی، ارایه‌ گزارش‌ منظم‌ پیشرفت‌ علمی‌ شش‌ ماهه‌ به‌ نماینده‌ علمی‌ وزارت‌ متبوع‌ مستقر در سفارت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در مسكو یا بلاروس (شش‌ گزارش‌ در طول‌ دوره‌ تحصیل‌ دكترا) و تأیید دنشگاه محل خدمت است.

‌تبصره3-5‌: مدارك‌ موضوع‌ بندهای‌ یک،دو و سه‌ صادره‌ از دانشگاه‌هایی‌ كه‌ نامشان‌ در فهرست‌ ذیل آورده‌ نشده‌ است‌ نیز به‌ شرط‌ آنكه‌ تاریخ‌ اتمام‌ تحصیلات‌ قبل‌ از ژانویه‌ 2002 میلادی‌ باشد بر اساس‌ معیار مذكور در همان‌ بندها بررسی‌ و ارزشیابی‌ می‌شوند.

‌4. مدارك‌ تحصیلی‌ رشته‌ زبان‌ روسی‌ از دانشگاه‌های‌ معتبر گروه دو بلاروس‌ در صورت‌ رعایت‌ سایر ضوابط، از طریق‌ بررسی کیفی (اخذ آزمون در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، درخواست انتشار مقاله در مقطع دکتری)‌ قابل‌ بررسی‌ می‌باشد.

معرفی‌ دانشگاه‌های‌ کشور بلاروس

دانشگاه‌های‌گروه یک

1- Belarusian State University

2- Belarusian State Polytechnical Academy (Belarusian National Technical University)

3-  Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics

4-  Belarusian State Technological University

5- Minsk State Linguistic University

5- صرفاً رشته های مرتبط با زبان و مترجمی زبان های روسی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و اسپانیایی

6- Polotsk State University

7- Grodno State Agrarian University

8- Gomel State University 'Francisk Skorina'

9- Belarusian-Russian State University

10-  Belarusian State Economics University

11- National Academy of Science of Belarus

11- صرفاً مقطع دکتری

دانشگاه‌های‌ گروه دو

1- Belarusian State University of Physical Culture

2- Belarus State Polytechnical Academy

3- Belarussian State Agricultural Academy

3- صرفاً در رشته های مرتبط با کشاورزی

4- Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine

4- مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری صرفاً رشته های دامپزشکی و دامپروری

5- Byelorussian State Agrarian Technical University

5- صرفاً رشته های ماشین آلات كشاورزی

6- Byelorussian State Academy of Arts

7- Gomel State Technical University 'Pavel Sukhoi'

7- مقطع كارشناسی، رشته های مهندسی مكانیك، ساخت و تولید، برق (قدرت و كنترل)

8- Brest State Technical University

8- در رشته های معماری و عمران تا دکتری، سایر رشته ها تا کارشناسی ارشد

 

چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد، در صورت انتشار دو مقاله بر گرفته از رساله دكتری در نشریات معتبر علمی- پژوهشی منتشره در كشورهای غیر از كشورهای مستقل مشترك المنافع و آسیای میانه٭ كه حداقل یكی از آنها دارای نمایه (Index) بین المللی باشد، «دكتری»

1 دوره پیش دانشگاهی و آمادگی زبان جزو سنوات تحصیل محسوب نمی شود.

2 توضیحات تکمیلی در قسمت نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از دانشگاه های گروه دو آورده شده است.

 

 

 

 

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

Location

اشتراک
0
  • اولین نظر را شما بدهید

معرفی آتیه آفرینان ایرانیان

گروه آتیه آفرینان ایرانیان با بیش از 14 سال تجربه دارای هفت مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دارای مجوز رسمی از وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی میباشد این موسسه دارای دفاتر همکاردر کانادا، اتریش، مجارستان، جمهوری چک، سوئیس، سوئد، اسلواکی، ایتالیا، اسپانیا، آمریکا، استرالیا، قبرس، آلمان، دانمارک و نروژ میباشد و دارای نمایندگی بیش از یکصد دانشگاه و دفاتر کاریابی در خارج از کشور هست

ثبت نام و ارزیابی رایگان

آدرس مابلوار میرداماد مابین خیابان حصاری و شنگرف ساختمان 138 طبقه 5 واحد 22، 25، 26، 27
شماره تماس:22226777-10خط
فکس:22275151